Langdurige zorg

De Wet op langdurige zorg (Wlz) krijgt in 2016 een andere invulling. Voor de zorgaanbieders en de cliënten die gebruik maken van de Wlz zal er het nodige veranderen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld gaan aantonen dat de zorg daadwerkelijk is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt en dat er continue verbeteringen plaatsvinden.

kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

De cliënten daarentegen krijgen veel meer zeggenschap over hun individuele zorgplan. Hierbij gaat het over onderwerpen als eigen regie, bejegening, transparantie, keuzemogelijkheden en het werken met het zorgplan. De zorgkantoren zullen meer aandacht besteden aan de ervaren kwaliteit van leven door de individuele cliënt. Dit vraagt van de zorgaanbieder aanpassingen in het beleid waarbij de nadruk ligt op het actief betrekken van cliënten, familie, mantelzorger(s), wettelijke vertegenwoordigers en professionals. VACwerk biedt zorgaanbieders handvatten bij het inrichten van een interne kwaliteitscyclus waarbij het structureel meten van de cliënttevredenheid deel uitmaakt.

Type onderzoek